FAROS LIGHTHOUSE 11/24/95 89″ x 51″

FAROS LIGHTHOUSE 11/24/95 89″ x 51″